فراخوان ارسال مقاله - دی ماه 1402

کارگروه مراکز آموزش عالی کنگره سرداران و 1800 شهید شهرستان کاشان با همکاری دانشگاهیان و با هدف پاسداشت یاد و خاطره سرداران و 1800 شهید شهرستان کاشان پیرامون موضوعات دفاع، مقاومت، ایثار، جهاد و شهادت مقاله میپذیرد.